STT ID Loại Số lượng ban đầu Số lượng Đã chạy Tổng tiền Khởi tạo Trạng thái