STT ID Số lượng Đã chạy Tổng tiền Khởi tạo Trạng thái