STT ID Số lượng ban đầu Số lượng Đã chạy Tổng tiền Server Khởi tạo Trạng thái