STT Thao tác ID Loại Số lượng ban đầu Số lượng Đã chạy Tổng tiền Cảm xúc Khởi tạo Trạng thái