STT ID Số lượng ban đầu Số lượng Đã chạy Tổng tiền Cảm xúc Server Khởi tạo Trạng thái